Informace pro zájemce o test

Pravidla pro přihlášení se do Paranormální výzvy

 1. Přihlásit se do Paranormální výzvy může od 1.1.2014 každá zletilá osoba[1], která je přesvědčena o tom, že je schopna experimentálně prokázat existenci fenoménů a schopností považovaných vědeckou obcí za nemožné. Přihlášení provede prostřednictvím kontaktního formuláře na oficiálním webu Paranormální výzvy. Uchazeč v přihlášce uvede jméno, příjmení, rodné číslo a adresu bydliště.

 2. Uchazeč ve své přihlášce popíše paranormální fenomén, který ovládá zároveň navrhne postup pro jeho experimentální ověření. Experiment musí být jednoduše realizovatelný, časově a ekonomicky nenáročný, opakovatelný a jeho výsledky jednoznačně interpretovatelné.

 3. Organizační výbor Paranormální výzvy[2] určí osobu (koordinátora), která bude s uchazečem nadále jednat v zastoupení organizačního výboru.

 4. Koordinátor Paranormální výzvy (dále jen koordinátor) osloví uchazeče, potvrdí mu řádné podání přihlášky. Uchazeč, pokud to bude možné, zašle koordinátorovi videozáznam své schopnosti. Po domluvě se coordinator s uchazečem alespoň jednou osobně setká, eventuálně přizve k setkání další osoby.[3] Cílem dalšího jednání uchazeče s koordinátorem je navrhnout oboustranně přijatelnou smlouvu mezi uchazečem a klubem SISYFOS. Smlouva bude obsahovat především:

  + Detailní postup realizace experimentu spolu s eventualitou jeho opakování.[4]

  + Způsob záznamu průběhu a výsledků experimentu (písemný záznam, fotografie, audio, video, osobní svědectví apod.) a jejich pozdější publikace.[5]

  + Dohodu o postupu v případě, že by došlo mezi uchazečem a výborem Paranormální výzvy ke sporu.


 5. Organizační výbor Paranormální výzvy, nejpozději 60 dnů od sepsání návrhu smlouvy schválí nebo zamítne navrženou smlouvu z bodu 4.

 6. V případě schválení a podepsání smlouvy oběma účastnícími se stranami, složí uchazeč nevratnou částku 5 000 Kč, na úhradu nezbytných nákladů.
 7. Základem Paranormální výzvy je experiment. Test sestavený tak, aby jím bylo možno jednoznačně ověřit pravdivost uchazečova tvrzení popsané v bodě 2. v kontrolovaném dvojitě zaslepeném experimentu.[6]

 8. Postup experimentu, schválený oběma stranami, pak musí být během celého testu všemi zúčastněnými přesně dodržen, jinak bude celý experiment prohlášen za neplatný. Obě strany, uchazeč i organizační výbor Paranormální výzvy stvrdí platnost testu podpisy pod protokoly ještě před vyhodnocením samotného testu.

 9. V případě nejasného výsledku si organizační výbor Paranormální výzvy vyhrazuje právo experiment opakovat.

 10. Vzhledem k navýšení odměny byla výzva upravena jako dvoukolová. V prvním kole je stanovena hranice úspěchu 1:1000. Tomu, kdo hranici překoná, budou vyplaceny zpět náklady na experiment stanovené ve smlouvě. Účastník, který projde prvním kolem, postupuje do kola druhého. V něm je kritérium úspěchu nastaveno na 1:10 000. Pokud uchazeč projde i druhým kolem, bude mu vyplaceno Václavem Dejčmarem 1 000 000 Kč a ostatními donátory předem dohodnutá částka. Dále bude úspěšný uchazeč organizačním výborem Paranormální výzvy doporučen k finálnímu testu „One Million Dollar Paranormal Challenge“, pořádaném nadací James Randi Education Foudation, o USD 1 000 000 (slovy: jeden milion amerických dolarů). 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Klub SISYFOS si vyhrazuje právo odmítnout: 

 • uchazeče, jehož "paranormální schopnost" nemůže být dostatečně průkazně ověřena experimentem[7]
 • návrhy experimentů, které by byly nebezpečné pro člověka nebo zvíře
 • návrhy experimentů, které by byly v rozporu s etikou a dobrými mravy
 • návrhy experimentů, vedoucí k porušení státních zákonů
 • návrhy experimentů, použitím kouzelnických triků
 • experimenty s léčbou chorob nebo deformit

Jakékoliv použití triků, kouzelnických triků, nepovolených přístrojů nebo metod je považováno za podvod a porušení smlouvy. V případě porušení smlouvy bude zkouška okamžitě zastavena a zrušena a to nejen když bude podvod zjištěn během testu, ale i následně z videozáznamu, který bude použit jako důkaz při každém testu. U všech testů bude dohlížet specialista na podvodné provádění paranormálních jevů [Falešný hráč], aby pokusy o podvod či eventuální triky byly snadněji odhalitelné. Falešní hráči, coby specialisté na podvodné provádění paranormálních jevů, nejsou členy žádného ze skeptických klubů. Vykonávají nestranný dohled na při testování, aby byla dodržena dohodnutá pravidla oběma stranami specifikovaná ve smlouvě a poctivost experimentu. 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ 

Samotný experiment bude probíhat na území ČR. 

Experimentální prověřování zkoumaného fenoménu může být laboratorní či veřejné.[8] Uchazeč podstoupí vždy testování ve dvojitě zaslepeném experimentu. Podmínky experimentu budou odsouhlaseny oběma účastnícími se stranami a stvrzeny smlouvou, v níž bude uvedeno podrobné zadání experimentu, stanoven přesný průběh testování a budou detailně specifikovány kritéria úspěchu.

Aby účastník v testu a tudíž v Paranormální výzvě uspěl, musí v prvním kole dosáhnout výsledku, který odpovídá náhodnému výskytu takového výsledku 1:1 000 a ve druhém kole 1:10 000. 

Výsledek experimentu, který bude považován za úspěšný, musí být jasně definován ve smlouvě mezi uchazečem a Českým klubem skeptiků Sisyfos. 

Podobně jako při evropské milionové ceně, i v případě experimentu v rámci Paranormální výzvy může mít uchazeč po celou dobu dvojitě zaslepeného experimentu svého pozorovatele v té skupině, ve které sám nebude účasten. Tento pozorovatel musí po ukončení experimentu podepsat výsledný protokol, jinak bude celý experiment neplatný. Zároveň v obou skupinách testu je bezpodmínečná účast odborníků na podvodné provádění paranormálních jevů [Falešných hráčů]. Ti budou dohlížet na dodržování pravidel oběma stranami, tedy jak uchazečem a jeho pozorovatelem, tak členy Českého klubu skeptiků Sisyfos, aby nedošlo k úmyslnému či neúmyslnému porušení závazných pravidel experimentu. 

Český klub skeptiků se zavazuje, že v případě úspěchu uchazeče v experimentu, doporučí uchazeče do výzvy „One Million Dollar Paranormal Challenge o USD 1 000 000 (slovy: jeden milion amerických dolarů), kterou vyhlašuje James Randi Educational Foundation.

NÁKLADY EXPERIMENTU 

Náklady experimentu hradí samotný uchazeč. Slovem „náklady“ se předpokládá nákup nezbytného materiálu či vybavení pro provedení samotného experimentu. Většina experimentů však nebude vyžadovat žádné mimořádné náklady. Náklady experimentu musí být jasně vymezeny ve smlouvě mezi uchazečem a Českým klubem skeptiků, respektive organizačním výborem Paranormální výzvy, který jej bude v případě přípravy a provádění experimentů zastupovat. Náklady je potřeba zaplatit před provedením experimentu. V případě, že uchazeč v prvním kole Paranormální výzvy uspěje, budou mu veškeré náklady proplaceny a to do 30 dnů od vykonání experimentu.

PRAVIDLA A ZPĚTNÉ NAPADNUTÍ VÝSLEDKU TESTU 

Jakékoliv nejasnosti jedné či druhé zúčastněné strany[9] je vždy nutné vyřešit předem, před samotným experimentem a přesně je popsat ve smlouvě na základě oboustranné dohody. Bez této dohody na všech podmínkách experimentu oběma stranami stvrzené podpisy na smlouvě není možné, aby byl experiment proveden. Není tedy možné ani vymáhat provedení experimentu za jednostranných podmínek požadovaných jednou či druhou stranou. Zpětně lze napadnout výsledek experimentu jenom v případě, kdy byl jednoznačně z videozáznamu experimentu prokázán podvod jedné či druhé strany.

OPĚTOVNÉ PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA K TESTU 

V případě neúspěchu účastníka v testu Paranormální výzvy může se tento uchazeč po uplynutí 12 měsíců přihlásit do Paranormální výzvy znovu a opět podstoupit experimentální ověření jím uvedených fenoménů za případně upravených podmínek, tedy pokud to bude organizační výbor Paranormální výzvy považovat za relevantní. 

Uchazeči mohou od 1. 1. 2014 kontaktovat organizační výbor Paranormální výzvy prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Přihláškový formulář do Paranormální výzvy  

-----------------------------------------------------------------------

[1] Nezletilá osoba se může přihlásit pouze s písemným souhlasem jeho rodičů nebo jeho zákonného zástupce. 

[2] Organizační výbor je složen z členů Českého klubu skeptiků Sisyfos a odborníků na podvodné provádění paranormálních jevů [Falešní hráči] a nezávislého pozorovatele, spisovatele a publicistu pana Ondřeje Neffa.

[3] Setkání je nutné pro ověření totožnosti uchazeče, ale je nezbytné i pro objasnění dalšího postupu. 

[4] Pokud bude potřeba, organizační výbor Paranormální výzvy upraví účastníkův navržený způsob testování tak, aby splňoval veškeré zásady vědecké metody. Podrobný popis a postup experimentu musí být před samotným testováním schválen oběma stranami, uchazečem i organizačním výborem Paranormální výzvy. Toto schválení prakticky proběhne podpisem smlouvy mezi uchazečem a organizačním výborem Paranormální výzvy, ve které bude jak přesný popis experimentu, tak další klauzule, jíž obsahem bude čestné prohlášení uchazeče, že při provádění testu nebude žádným způsobem podvádět. Zakázáno je též aby účastník při provádění experimentu používal kouzelnické triky nebo přístroje předem neschválené organizačním výborem Paranormální výzvy. Pokud bude účastníkovo podvodné jednání odhaleno, má Sisyfos právo jej ze soutěže vyřadit a zároveň jeho podvod zveřejnit. Účastník bude ze soutěže vyřazen a jeho podvod bude zveřejněn i při zpětném zjištění podvodného jednání. 

[5] Obě účastnící se strany stvrdí před započetím experimentu svým podpisem souhlas s tím, že celý experiment bude natáčen kamerami organizačního výboru Paranormální výzvy. Videozáznam bude použit pro pozdější vyhodnocení a kontrolu řádného provedení experimentu. Obě účastnící se strany též svým podpisem smlouvy vyjadřují souhlas s tím, že záznam z experimentu může být rovněž organizačním výborem Paranormální výzvy zveřejněn. Stejně tak následně může uchazeč v případě úspěchu tento záznam zveřejnit sám, pokud se obě strany nedohodnou na společné formě zveřejnění. 
 
[6] Kontrolovaný dvojitě zaslepeny experiment je experiment, ve kterém se zabraňuje zkreslení výsledku tak, že se eliminují situace, ve kterých by mohla nastat podvědomá subjektivní reakce osob, která by napovídala správnému výsledku. 

[7] I odmítnuté přijaté návrhy mohou být zveřejňovány na oficiálním webu Paranormální výzvy a tím k nahlédnutí široké veřejnosti. 

[8] Pokud to druh a náročnost zkoumaného fenoménu dovolí, případně pokud bude přihlášeno více uchazečů se stejným fenoménem, může být navrženo veřejné testování. Provedený experiment bude hned na místě i vyhodnocen. Výsledky testu budou zveřejněny dostupnými informačními kanály. 

[9] Účastníka Paranormální výzvy a organizačním výborem Paranormální výzvy. 

CHCI PODSTOUPIT TEST | PRŮBĚH TESTOVÁNÍ | VZOROVÉ EXPERIMENTY

⇧ ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU 

Poodhalíme vám skrytá tajemství.