Vznik Paranormální výzvy

Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos vznikla jako pokračování evropské výzvy The Sisyphus Prize 2013. Celý příběh si můžete zde přečíst.

Evropská skeptická výzva 2013 nabízející 1 milion euro každému, kdo v kontrolovaném testu prokáže existenci paranormálních jevů, skončila. V České republice se národní výzvy pořádané Českým klubem skeptiků Sisyfos nakonec zúčastnili dva lidé. Pokusili se prokázat schopnost mimosmyslově vnímat, neuspěl však ani jeden. Obrázek 1 000 000 EURO

Dne 30. června 2013 skončila pro české uchazeče možnost přihlásit se o odměnu 1 milion , který nabídl belgicko-vlámský skeptický klub SKEPP [1]ve spolupráci s evropskou skeptickou společností ECSO tomu, kdo prokáže za kontrolovaných podmínek paranormální schopnosti, resp. takové schopnosti, které jsou podle současných vědeckých poznatků nemožné. Příkladem může být: jasnovidnost, telepatie, levitace, telekineze, materializace, proutkařství a pod. Některé schopnosti byly z různých důvodů ze soutěže vyloučeny, např.:

  • Průkaz existence nadpřirozených bytostí
  • Ovlivňování pohybů slunce, měsíce nebo jiných kosmických těles
  • Ovlivňování počasí nebo klimatu
  • Experimenty, které by mohly být nebezpečné pro člověka nebo zvíře
  • Návrhy vedoucí k porušení státních zákonů
  • Kouzelnické a magické triky
  • Léčba chorob nebo deformit


Deset tisíc pro českého vítěze

Soutěž “The Sisyphus Prize” byla v Belgii vyhlášena 1. října 2012. Český klub skeptiků Sisyfos se k ceně přihlásil od 1. ledna 2013 a možnost testovat v rámci národního pretestu ukončil po půl roce. Důvodem dřívějšího konce nabídky o národní pretest bylo, aby v případě úspěchu národního kandidáta bylo dost času pro přípravu a realizaci finálního testu v Bruselu. To se nakonec ukázalo jako prozíravé, protože jeden z uchazečů se svou přihláškou otálel až do poslední chvíle a poslal ji dvě hodiny před ukončením. Jeho test tak nakonec proběhl až 2. září.

Připomínáme, že částku 1 milion euro deponoval na jisté belgické notářství anonymní donátor a v propozicích ceny bylo zdůrazněno, že nejde o nabídku ze strany farmaceutického průmyslu. Protože belgicko-vlámský skeptický klub SKEPP očekával o svůj test velký zájem, oslovil národní skeptické organizace, aby evropské zájemce nejdříve otestovaly v národním pretestu a teprve ten, kdo jej úspěšně absolvuje, mohl se pokusit získat milion euro v bruselském testu.

Národní pretest měl být navržen tak, aby pravděpodobnost náhodného úspěchu byla menší nebo rovna 1/1000. Odměna za úspěch v pretestu byla dporučena ve výši 500 euro. Český klub skeptiků Sisyfos si odměnu upravil na zaokrouhlených 10 tisíc korun.

Aby měl toto vše uchazeč zajištěno, byla připravena řádná smlouva mezi Českým klubem skeptiků Sisyfos a uchazečem, která jasně stanovovala, že: „Pokud se uchazeči podaří v jasně stanoveném testu takový jev prokázat, pak se Sisyfos zavazuje, že s ním sepíše další smlouvu podle pravidel belgické skeptické organizace SKEPP a zároveň jej přihlásí do testování této organizace, přičemž tím uchazeč, v případě úspěchu, získává odměnu ve výši  1 000 000 euro (slovy jeden milion euro). Zároveň se Sisyfos zavazuje, že uchazeči do třiceti dnů od úspěšného složení národního pretestu vyplatí odměnu ve výši 10 000 Kč (slovy deset tisíc korun českých).

Samotný uchazeč musel svým podpisem souhlasit s tím, že „... při absolvování testu nebude žádným způsobem podvádět, nebude používat žádné kouzelnické a iluzionistické triky ani přístroje. Pokud bude odhalen, má Sisyfos právo jej ze soutěže vyřadit a zároveň jeho podvod zveřejnit. A to i při zpětném zjištění.

Ve smlouvě bylo dále zakotveno, že uchazeč souhlasí s tím, aby byl celý test natáčen kamerou pro pozdější vyhodnocení a kontrolu, vylučující případný podvod. Záznam mohl být rovněž klubem Sisyfos zveřejněn, při zachování důstojnosti uchazeče.

Vznik Paranormální výzvy Českého klubu skeptiků Sisyfos

Přestože v Evropě výzva trvala celý rok a v České republice půl roku, objevilo se i u nás mnoho zájemců, kteří nakonec z různých důvodů připravované testy nepodstoupili. Paranormální výzva Českého klubu skeptiků Sisyfos proto od prvního ledna 2014 plynule navazuje na "Evropskou milionovou cenu". Český klub skeptiků Sisyfos se zavázal vyplatit každému, kdo výše zmíněné paranormální schopnosti prokáže, deset tisíc korun a výsledky daného experimentu zveřejnit. Navíc, pokud ve Výzvě uchazeč obstojí, zavázal se Sisyfos takového člověka doporučit do testování nadace Jamese Randiho, kde v případě kladného výsledku je možno získat 1 000 000USD. Doporučení od univerzitního akademika nebo od národní vědecko-výzkumné organizace je totiž základní podmínkou pro účast v milionové Randiho ceně - One Million Dollar Paranormal Challenge.

zdroj: Sisyfos

 

[1]Při výzvě belgického klubu skeptiků nazvané „The Sisyphus Prize“ byla nabízena v historii dosud nejvyšší finanční odměna. Během jednoho roku proběhly na území Evropy desítky testů různých paranormálních schopností v oblastech jako je jasnovidnost, telepatie, telekineze, materializace, proutkařství, senzibilských schopností, psychotroniky apod. Výsledek žádného z testovaných účastníků dosud nepřekročil stanovený pravděpodobnostní poměr, tudíž žádný z nich dosud neuspěl. 

O PARANORMÁLNÍ VÝZVĚCÍLE PROJEKTUDOSUD PŘIHLÁŠENÉ PARANORMÁLNÍ SCHOPNOSTISPOLUPRACUJEME S

⇧ ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU 

Poodhalíme vám skrytá tajemství.