Paranormální výzva - Spolupráce

Český klub skeptiků SISYFOS je součástí světového skeptického hnutí, které vzniklo v r.1976 v USA z iniciativy desítek vědců a filozofů, mezi nimi několika nositelů Nobelových cen jako reakce na vzestup iracionality ve společnosti. Vzniklá společnost, jejíž vůdčí osobností a dlouholetým předsedou je humanistický filozof Paul Kurtz, si zvolila název CSICOP, Committee for the scientific investigation of the claims of the paranormal (Výbor pro vědecké zkoumání paranormálních názorů). Jejím původním programem byla vědecká analýza pseudovědeckých názorů a údajně nadpřirozených jevů, ale postupně se rozšiřoval zájem skeptiků i na další oblasti, ve kterých začaly převládal nevědecké a sporné názory, a stranou nezůstala ani popularizace vědy. Základní metodou práce je tzv. „nový skepticismus“ ve smyslu kritického racionalizmu. Dnes je CSICOP silnou organizací s více než 50.000 členy, má v USA několik výzkumných center a vydává kritický časopis Skeptical Inquirer

Záhy nato vznikly analogické skeptické organizace téměř ve všech zemích západního světa. V Evropě patří k nejsilnějším společnostem s dlouhou tradicí německá GWUP, italská CICAP, francouzská AFIS, velice aktivní jsou i belgičtí SKEPP a holandští skeptici. Pozoruhodně silné skeptické organizace jsou v Japonsku, Číně, Austrálii, na Novém Zélandě a v Indii. Po r.1989 vznikly skeptické organizace také v řadě států východní Evropy včetně české a slovenské republiky i Ruska. Všech dnes už téměř 100 skeptických společností ve světě má analogický program, který je vystižen i v jejich názvu: skeptici, společnosti pro vědecké zkoumání pseudo- nebo paranormálních názorů, společnosti pro podporu kritického myšlení (Slovensko, Španělsko) apod. V r.1994 se evropské skeptické společnosti sdružily od hlavičkou ECSO, European Council of Skeptical Organizations.

Seznam všech organizací naleznete zde.

Český klub skeptiků a jeho cíle

SISYFOS vznikl na jaře r.1995 z podnětu několika racionálně myslících osob. Dnes má téměř 400 členů nejrůznějších profesí, vzdělání a věku. Dvě třetiny členstva mají vysokoškolské vzdělání, vysoký je podíl přírodovědců, techniků a lékařů. Téměř polovina členů je z Prahy a okolí, pobočka je v Brně, hodně členů je z Ostravska. Od r.2000 je SISYFOS členem Rady vědeckých společností ČR. Cíle klubu jsou definovány v úředně schválených stanovách. Naší snahou je šířit a obhajovat poznatky současné vědy. Mimořádný význam přičítáme podpoře a výchově k racionálnímu, kritickému myšlení a pochopení vědecké metody. Hlavním cílem je ovšem vědecká analýza sporných a tzv. nadpřirozených jevů a názorů. S výsledky těchto analýz seznamujeme veřejnost a snažíme se bránit šíření pseudovědeckých, paranormálních názorů a neověřených nebo klamavých postupů a přístrojů. Za významné považujeme poskytování informací a pomoc občanům v ochraně před takovými výrobky a před neúčinnými nebo nebezpečnými metodami alternativní medicíny. Klub nechce zasahovat do sféry politické a do oblasti náboženské víry. Svou činnost na domácí scéně koordinujeme s evropskými i mimoevropskými skeptiky a pravidelně se zúčastňujeme evropských a světových kongresů.

zdroj: oficiální stránky Českého klubu skeptiků Sisyfos

Poodhalíme vám skrytá tajemství.